Demofarma

Polní den MendelAgro 2018 je pořádán v rámci projektu „Udržitelné systémy hospodaření s vyrovnanou bilancí organické hmoty v podniku s živočišnou výrobou a velkou variabilitou půdních podmínek“, který je financován z dotačního programu 9.F.m. „Demonstrační farmy“.

Jedná se o druhý rok řešení tříletého projektu, jehož hlavním cílem je seznámit zemědělskou veřejnost s novými poznatky a postupy uplatnitelnými v praxi, které se vztahují k:

  • organické hmotě v půdě a jejímu vlivu na erozi,
  • hospodaření s vodou a její zadržování v krajině.

Jednotlivé aktivity projektu budou realizovány na provozních plochách Školního zemědělského podniku Žabčice a experimentálních plochách Polní pokusné stanice Mendelovy univerzity v Brně.

Podstata řešení projektu v roce 2018 bude spočívat v realizaci různých forem demonstračních akcí zaměřených na:

  • Vliv agrotechnických faktorů na produkci vybraných plodin a dopady na půdu.
  • Bilanci organické hmoty v půdě a její zdroje.
  • Problematiku pěstování meziplodin v suchých oblastech z pohledu produkce organické hmoty.
  • Technologii pěstování pšenice ozimé, především o oblasti odrůdové skladby, regulátorů růstu a ošetření fungicidy v sušších podmínkách.
  • Inovaci systémů zpracování půdy u kukuřice pro podmínky suchých oblastí.
  • Pěstování čiroku jako alternativní plodiny pro suché oblasti (odrůdy a jejich produkční a kvalitativní parametry).
  • Produkční význam pěstování víceletých pícnin na orné půdě.