Demofarma

Polní den MendelAgro 2019 je pořádán v rámci projektu „Udržitelné systémy hospodaření s vyrovnanou bilancí organické hmoty v podniku s živočišnou výrobou a velkou variabilitou půdních podmínek“, který je financován z dotačního programu 9.F.m. „Demonstrační farmy“.

Jedná se o poslední rok řešení tříletého projektu, jehož hlavním cílem je seznámit zemědělskou veřejnost s novými poznatky a postupy uplatnitelnými v praxi, které se vztahují k:

  • organické hmotě v půdě a jejímu vlivu na erozi,
  • hospodaření s vodou a její zadržování v krajině.

Jednotlivé aktivity projektu budou realizovány na provozních plochách Školního zemědělského podniku Žabčice a experimentálních plochách Polní pokusné stanice Mendelovy univerzity v Brně.

Podstata řešení projektu v roce 2019 bude spočívat v realizaci různých forem demonstračních akcí zaměřených na:

  • Vliv agrotechnických faktorů na produkci vybraných plodin a dopady na půdu.
  • Bilanci organické hmoty v půdě a její zdroje.
  • Problematiku pěstování meziplodin v suchých oblastech z pohledu produkce organické hmoty.
  • Technologii pěstování pšenice ozimé, především v oblasti odrůdové skladby, regulátorů růstu a ošetření fungicidy v sušších podmínkách.
  • Inovaci systémů zpracování půdy u kukuřice pro podmínky suchých a erozně ohrožených oblastí.
  • Pěstování čiroku jako alternativní plodiny pro suché oblasti (odrůdy a jejich produkční a kvalitativní parametry).
  • Produkční význam pěstování víceletých pícnin na orné půdě.

K výše uvedeným tématům budou v průběhu roku uspořádány prezentační akce formou polních dnů a workshopů. Dovolujeme si Vás pozvat na dva polní dny, u nichž již byly stanoveny termíny:

Polní den „Slunečník“ (22. 8. 2019)

Budou prezentovány odrůdové pokusy s kukuřicí, včetně prezentací technologií zpracování půdy ke kukuřici. Prezentovány budou různé demonstrační parcely založených meziplodin.

Polní den čiroku (4. 9. 2019)

Budou prezentovány odrůdové pokusy vybraného sortimentu odrůd čiroku z portfolia firem KWS Osiva s.r.o. a SEED SERVICE s.r.o.

Oba polní dny budou uspořádány na Polní pokusné stanici v Žabčicích. Bližší informace najdete v kalendáři akcí na stránkách www.zemedelec.cz, kde budou průběžně zveřejňovány i pozvánky na další akce.